Kallelse årsmöte. Stämma

Datum: tisdagen den 30 juni 2020 Genom poströstning

Dagordning:

1.Öppnande

2.Val av stämmoordförande

3.Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

4.Godkännande av dagordningen

5.Val av två justerare tillika rösträknare

6.Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

7.Fastställande av röstlängd

8.Föredragning av styrelsens årsredovisning

9.Föredragning av revisorns berättelse

10.Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11.Beslut om resultatdisposition

12.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

13.Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för kommande verksamhetsår

14.Beslut av antal ledamöter och suppleanter

15.Val av styrelseledamöter och suppleanter

16.Val av revisor och revisorssuppleant

17.Val av valberedning

18.Avslutande

Styrelsen i Brf Nyx